Domovská stránka Novinky Fotogalerie Videogalerie na Čt Videogalerie Mapa serveru Kontakt
Kemp Sadská
Jezero Sadská (Copyright@JP)

Česky   English   Deutsch

:: NOVINKY (Komplet) 

Hlavní stránka

Počítadlo přístupů:840746Počítadlo přístupů:840746Počítadlo přístupů:840746Počítadlo přístupů:840746Počítadlo přístupů:840746Počítadlo přístupů:840746Počítadlo přístupů:840746
 Přehled aktuálních zpráv

12.2 2015

V roce 2015 NEBUDE 17. ro?ník PO?ÁDÁM

V roce 2015 nebude 17. ro?ník po?ádán. Nepoda?ilo se v Sadské zajistit ubytování.

17.8 2014

Video z leto?noho kempu.

Na hlavní stránku naho?e jsem umístil video z leto?ního ro?nílu. D?kuji v?em ú?astník?m za skv?lé výkony. Libor Pospí?il

12.5 2014

ZVÝ?ENÍ PO?TU HRÁ??

D?kujeme v?em na?im p?íznivc?m, kte?í v leto?ním roce projevují mimo?ádný zájem o trénink na kempu v Sadské. Po dohod? s Pavlem Steffekem a Milanem Bohá?em, kte?í vedou trénink v jednotlivých týdnech, umo?níme je?t? dal?ím 6 zajemc?m v ka?dém týdnu ú?ast na kempu v Sadské.

05.3 2014

ZVÝ?ENÍ PO?TU HRÁ?? A UBYTOVACÍ KAPACITY

Díky vst?ícnosti na hotelu MODRÁ HV?ZDA jsme mohli navý?it po?et ubytovaných a po?et hrá??. D?kujeme. Jedná se o dva dvoul??kové pokoje stejné kategorie jako ostatní pokoje. V systému jsou uvedeny dole pod ostatnmi pokoji z MODRÁ HV?ZDA jako PRIVÁT 2 a PRIVAT 3.

27.8 2013

Fotogalerie 2012 a2013

Fotogalerie 2012 a 2013 je dopln?na. Pokud n?kte?í ú?astnici po?lou své fotky nebo odkaz na umíst?ní fotek nebo videii, rád v?e doplním na web. D?kuji za vst?ícnost a p?eji spokojenou hru. Libor Pospí?il

27.8 2013

KEMP 2013

D?kujeme v?em ú?astník?m a trenér?m za skv?lý p?ístup k tréninku a t??íme se na Va?i ú?ast na 16. ro?níku v p?í?tím roce 2014.

21.1 2013

PRODEJ ZAHÁJEN

Prodej pobyt? na kempech stolního tenisu v Sadské 2013 zahájen. Dotazy posílejte prosím na e-mail: kempsadska@seznam.cz Libor Pospí?il

23.12 2012

15. RO?NÍK V SADSKÉ P?IPRAVEN

P?EJI P?ÍZNIVC?M STOLNÍHO TENISU HEZKÉ VÁNOCE, ?ŤASTNÝ A SPOKOJENÝ P?Í?TÍ ROK A LÉTA DAL?Í. Pro léto 2013 jsme pro Vás p?ipravili 15.RO?NÍK KEMPU V SADSKÉ. Libor a Jaroslav Pospí?ilovi

19.1 2012

PRODEJ ZAHÁJEN

Skv?lá informace pro v?echny p?íznivce stolního tenisu: PRODEJ POBYT? NA LETO?NÍ LÉTO ZAHÁJEN.

17.12 2011

SADSKÁ 2012 p?ipravena

P?EJI P?ÍZNIVC?M STOLNÍHO TENISU HEZKÉ VÁNOCE, ?ŤASTNÝ A SPOKOJENÝ P?Í?TÍ ROK A LÉTA DAL?Í. Libor Pospí?il

10.5 2011

Zaplacení pobytu

Pobyt na kempu v Sadské, uhra?te prosím do 31.5.2011 na ná? ú?et: Bankovní instituce: Raiffeisenbank a.s. ?íslo ú?tu: 358655001 Kód banky: 5500 Variabilní symbol: ?íslo kempu rok m?síc a den narození ú?astníka (nap?:119590421, p?i kumulované úhrad? uve?te datum jednoho z ú?astník?). Po uhrazení pobytu bude u Va?eho jména v objednávkovém systému uvedeno: ZAPLACENO D?kuji a t??ím se na letní setkání Libor Pospí?il

12.11 2010

Napsali o nás ...

O leto?ním kempu vy?el ?lánek v ?ESKOBUD?JIVICKÉM DENÍKU, celý ?lánek ZDE

14.5 2010

ZAPLACENÍ POBYTU

Pobyt zaplaťte prosím do konce kv?tna. Podrobnosti pro zaplacení naleznete v odkazu: Platba a podmínky. Pospední volná místa na 2 a 3. kempu.

11.1 2010

Prodej 2010 ZAHÁJEN

Prodej pobyt? na kempech stolního tenisu v Sadské 2010 zahájen. Dotazy posílejte prosím na e-mail: kempsadska@seznam.cz Libor Pospí?il

10.11 2009

FOTOGALERIE 2009

Fotogalerie 2009 je zp?ístupn?na, ZDE
pokud m? po?le n?kdo dal?í fotky rád je na web p?idám. Za p?ípadné dal?í fotografie p?edem d?kuji. Libor Pospí?il

09.11 2009

INFO VIDEO ZE SADSKÉ

ZDE
D?kuji Vlá?ovi Slobodzianovi za p?kné video o kempu v Sadské, které si m??ete prohlédnou, stejn? jako dal?í videa z kemp?, která naleznete na www.youtube.com

25.8 2009

Nová skupina na facebooku

ZDE
Na facebooku jsme zalo?ili novou skupinu o kempu stolního tenisu. T??íme se, ?e se Vás p?ihlásí co nejvíc.

21.6 2009

Základní info pro ú?astníky kemp? 2009.

Kemp za?íná v?dy v sobotu, po ubytování nasleduje ve?e?e a informa?ní sch?zka. Kemp kon?í v pátek ob?dem. Ubytování na hotelu GARNI od 16.00-18.00 hodin. Ubytování hotel na MODRÁ HV?ZDA od 11.00-22.00 hodin. Ve?e?e je v den p?íjezdu pro v?echny ú?astníky na hotelu MODRÁ HV?ZDA. V sobotu od 19.00 hodin bude prohlidka t?locvi?ny Z?, potom se p?esuneme do nedaleké sokolovny, kde v ?ipka?ské klubovn? bude úvodní informa?ní sch?zka o pr?b?hu trénink?, ?asu trénink? a rozd?lení hrá?? do skupin. Mapa : ZDE

26.5 2009

Richard Výborný hraje finále.

Richard Výborný se probojoval se svým dru?stvem Tennistavolo 91 Este do finálé italské ligy. Podrobnosti o turnaji naleznete ZDE. Foto z prvního utkání finále naleznete ZDE. Richard Výborný bude p?edávát své zku?enosti ve 3. a 4. kempu stolního tenisu v Sadské 2009.

04.5 2009

Hotel Garni pro 1. a 2. Kemp.

Kv?tnová aktuální nabídka-ubytování v 1. a 2. termínu jsme roz?í?ili o kapacitu hotelu GARNI. Vysoká kvalita ubytování za rozumnou cenu. Obsazenost a podrobnosti o jednotlivých termínech naleznete ZDE. Neváhejte, kdo se d?ív p?ihlásí, ten si u?ívá a hraje. P?ehled obsazenosti:1.Kemp 43%, 2.Kemp 48%, 3.Kemp 100%= OBSAZENO, 4.Kemp 67%, 5.Kemp 60%, 6.Kemp 79%.T??íme se na Vás a na spole?nou aktivní dovolenou. Po?adatelé a trené?i kemp?

18.3 2009

OBSAZENOST kemp? k 18.3.2009

Obsazenost a podrobnosti o jednotlivých termínech naleznete ZDE. Neváhejte, kdo se d?ív p?ihlásí, ten si u?ívá a hraje. P?ehled obsazenosti:1.Kemp 34%, 2.Kemp 36%, 3.Kemp 100%= OBSAZENO, 4.Kemp 56%, 5.Kemp 57%, 6.Kemp 57%.T??íme se na Vás a na spole?nou aktivní dovolenou. Po?adatelé a trené?i kemp?

13.1 2009

Richard Výborný vyhrál Wilson Váno?ní turnaj s ?T

Richard Výborný zvít?zil na nejatraktivn?j?í stoln? tenisové akci konce roku 2008 - Wilson Váno?ním turnaji s ?T. Podrobnosti o turnaji naleznete ZDE. Richard Výborný bude p?edávát své zku?enosti a dovednosti ú?astník?m letních kemp? stolního tenisu v Sadské 2009.

21.11 2008

Wilson váno?ní turnaj s ?T 26. prosince ve Zru?i nad Sázavou

Ji? jen m?síc nás d?lí od chvíle, která zakon?í stoln?tenisový rok 2008 v ?eské republice. Kdo jiný by to mohl lépe ud?lat ne? Váno?ní turnaj stolních tenist? s ?eskou televizí, který bude mít letos v záhlaví jméno hlavního sponzora, firmy Wilson, a také v míst? konání dochází ke zm?n?. Po t?ech letech krásné váno?ní atmosféry spojené s vrcholných stolním tenisem v Sadské u Nymburka se turnaj p?est?hoval do Zru?e nad Sázavou. Co? vlastn? odpovídá zám?ru po?adatel?, aby putoval po r?zných místech na?í republiky a propagoval ná? sport. Po?adatelé turnaje Ing. Libor Pospí?il a Dr. Vladimír Slobodzian nyní spojili síly s firmou Tennis Line Ing. Leo?e Fialy a p?ipravují exhibici v p?kném prost?edí M?stské sportovní haly ve Zru?i nad Sázavou. Pozváno je jako v p?edcházejících letech osm vybraných ?eských stolních tenist? v ?ele Petrem Korbelem (vít?z prvního ro?níku), dále obhájce trofeje Marek Klásek, Josef ?imon?ík, Martin Olejník, Richard Výborný (vít?z druhého ro?níku), Lubomír Jan?a?ík, Dmytro Prokopcov a Bohumil Vo?ický. V?ichni jmenovaní ji? p?islíbili ú?ast. Turnaj je exhibi?ní s finan?ní dotací 75 tisíc K? a dal?ími hodnotnými v?cnými cenami. Hraje se systémem dvou skupin po ?ty?ech hrá?ích ka?dý s ka?dým na t?i vít?zné sady. V semifinále vít?z skupina A nastoupí proti druhému ze skupiny B a obrácen?. Vít?zové hrají finále, o t?etí místo se nehraje. Vít?z vyhrává 30 tisíc K?, pora?ený polovi?ní ?ástku a pora?ení semifinalisté po 10 tisících korun. Bude se hrát na stolech sna?ky JOOLA mí?ky JOOLA Gold***. Zápasy ve skupinách se budou st?ídav? hrát na dvou stolech postavených na povrchu Taraflex. Pro semifinále a finále bude postaven centrkurt s jedním stolem. Záv?re?ná utkání budou snímat kamery ?eské televize a po?izovat sest?íhaný 50minutový záznam vysílaný na ?T4 Sport. Jak je p?íznivc?m stolního tenisu dostate?n? známo, Váno?ní turnaje s ?eskou televizí navazují na t?icetiletou tradici Televizních váno?ních turnaj? ?i O Pohár ?eskoslovenské televize, která za?ala ji? v roce 1961 a skon?ila a? po 30 letech v roce 1991. Byla to ta nejlep?í propagace, jakou si stolní tenisté mohli p?át a je?t? po letech vzpomínají diváci, jak ka?doro?n? na ?t?pána 26. prosince usedali k televizní obrazovce a sledovali na?e nejlep?í hrá?e a hrá?ky. První oficiální turnaj O Pohár ?s. televize po vyda?ené zkou?ce rok p?edem v Kobylisích vyhrál v roce 1962 v sokolovn? Dynama Spoje Na Balkán? v Praze Ivan Andreadis. ?eny nehrály, pouze v exhibici porazila Marta Lu?ová Jitku Karlíkovou. Postupem ?asu se za?al prodlu?ovat seznam vít?z? i po?et míst, kde se konal: hala Slávie ve Vr?ovicích, Vinohradská t?locvi?na, Radiopalác, St?elecký ostrov, hala Sparty v Korunova?ní ulici, hala Folimanka, herna Na Kv?tnici. P?tkát se hrálo mimo Prahu, ve Vla?imi. Bohu?el, jubilejní 30. ro?ník v nuselské sokolovn? Na Kv?tnici se stal zárove? posledním p?ed televizními obrazovkami. Po listopadu 1989 nastaly pro turnaj kru?né ?asy. Vedení sportovní redakce ?eskoslovenské televize ji? nebylo tomuto podniku naklon?no a argumentovalo malou sledovaností p?enosu. V posledních dvou ro?nících se vyst?ídali jako spolupo?adatelé Sparta a Sokol Nusle, dokonce v roce 1990 zavítal do haly na Letné ?estinásobný mistr sv?ta Guo Yuehua, ale ani to nepomohlo. Váno?nímu turnaji zvonil umírá?ek a 26. prosince 1991 tleskali diváci posledním vít?z?m, Petrovi Jav?rkovi a Renát? P?luchové. A? po 14 letech se hrál na ?t?pána turnaj nejlep?ích ?eských stolních tenist? op?t p?ed televizními obrazovkami. Stalo se tak ve sportovní hale v Sadské a po?adatelství se ujali organizáto?i letních tréninkových kemp? v Sadské Libor Pospí?il a Miroslav Cinibulk a vydavatel m?sí?níku Stolní tenis Vladimír Slobodzian. Po úsp??né premié?e Váno?ního turnaje s ?eskou televizí, která m?la ?iroký ohlas ve stoln?tenisové a v?bec sportovní ve?ejnosti tak bylo rozhodnuto, ?e tento turnaj má budoucnost. Za ka?doro?ní spolupráce s ?eskou televizí a dal?ími sponzory m?ly vysokou sportovní i spole?enskou úrove? také dal?í dva ro?níky. Není d?vod, aby tomu tak nebylo ve Zru?i nad Sázavou, která se stane dal?ím místem na map?, kam zavítal proslulý turnaj. P?titisícové m?ste?ko ji? ?ije touto akcí a po?adatelé cht?jí p?ekonat divácký rekord ve sportovní hale. Lístky je mo?né objednat prost?ednictvím e-mailu leos.fiala@volny.cz, libor.pospisil@seznam.cz nebo na mobilním telefonu 777 922 395 (Leo? Fiala), 603 764 684 (Libor Pospí?il). Podrobnosti o turnaji naleznete ZDE.

07.10 2008

FOTO z roku 2008

Do Fotogalerie jsem doplnil fotografie z leto?ního roku. Pokud má je?t? n?kdo zajímavé fotky a je ochoten je poskytnout, rád je na web doplním, m??ete je poslat e-mailem, d?kuji za spolupráci a p?eji hezký za?átek podzimní sezóny. Libor Pospí?il

07.10 2008

KEMP 2009

Pro léto roku 2009 p?ipravujeme v Sadské 6 termín? od 4.7.-14.8.2009, první dva budou pod vedením Ivana Karabce, t?etí a ?tvrtý povede Richard Výborný, v pátém se bude trénovar s Pavlem Steffkem a ?estý bude z velké ?ásti pro d?ti a mláde?. Prodej pobyt? bude zahájen 10.1.2009. Podrobnosti budeme dopl?ovat na web.

21.5 2008

VT 2008 v archivu ?T

Váno?ní turnaj v Sadské 2008 si m??ete prohlédnout v archivu ?T , kdo nem?l mo?nost se v prosinci z??astnit, nebo nestihl p?ímý televizní p?enos m??e si v?e prohlédnout: ZDE Dal?í záznamy stolního tenisu naleznete: ZDE

22.4 2008

Richard Výborný bude trénovat v Sadské

Mohu v?em s radostí oznámit, ?e jeden z nejlep?ích hrá?? posledních let, Richard Výborný bude na 2. Kempu trénovat v Sadské. Na 1., 5. a 6. Kempu p?edvede své um?ní p?i exhibicích s ú?astníky kemp?. Zvlá?t? zajimavé bude jeho utkaní na 1.Kempu proti Ivanu Karabcovi, který bude v p?íprav? na POH v Pekingu, kde se bude sna?it zopakovat zisk zlaté medaile ze Sydney 2000. Foto z úsp?ch? Richarda ve sv?t? a z jeho ú?astí na Váno?ních turnajích v Sadské v letech 2006 a 2007 si m??ete prohlédnout: ZDE Rozhovoz s Richardem po jeho vít?zství na Váno?ním turnají v Sadské 2006: ZDE

07.1 2008

VT 2007 - Marek Klásek novým vít?zem

Marek Klásek novým vít?zem Po dvou úsp??ných Váno?ních turnajích s ?eskou televizí po?adatelé zamý?leli uspo?ádat na záv?r roku tento turnaj jako ?eský TOP 12. Ambiciózní plán nakonec nebyl kv?li absenci t?í hrá?? napln?n, ale dev?t ?pi?kových stolních tenist? dodalo Sadské 2007 kvalitní lesk, který ocenili jak p?ítomní diváci, tak tisíce p?íznivc? u televizní obrazovky. Na ?t?pána 26. prosince se tedy neradoval z p?edvedené hry jen vít?z Marek Klásek ?i dal?í v po?adí na stupních vít?z?, nýbr? celý ?eský stolní tenis. V propagaci si mohl ud?lat dal?í docela tlustou ?árku... Váno?ní turnaj se mohl blýskat je?t? více, nicmén? n?které události nelze ovlivnit. ?eská jedni?ka Petr Korbel, vít?z prvního ro?níku, od?ekl ú?ast s p?edstihem a sou?asn? p?áním, ať se turnaj vyda?í. Pot?eboval si odpo?inout a my jsme jeho p?ání respektovali. Dal?í pozvaný Tomá? Pavelka do poslední chvíle nev?d?l, zda ho jeho klub Grenzau nominuje na utkání Ligy mistr? a necht?l nás ?ekáním na poslední Týden p?ed turnajem si ne?ťastn? narazil patu. Domluvili jsme se, ?e se rozhodne, zda ano ?i ne a? t?sn? p?ed turnajem. Ve?er 25. prosince musel s lítostí od?eknout. Nem?lo smysl namáhat zcela nevylé?enou nohu a riskovat dal?í komplikace. Na ?t?pána tak dorazilo do sportovní haly v Sadské dev?t hrá??, tedy ne práv? vhodný po?et pro rozd?lení do skupin. P?t borc? muselo být v jedné skupin?, ?ty?i v druhé. Á?ko roz?í?il sám mistr sv?ta a Evropy mezi t?lesn? posti?enými Ivan Karabec, který si první skupinu vylosoval. Tvo?ili ji krom? n?ho nasazená jedni?ka Martin Olejník (Avex Zlín), obhájce lo?ského prvenství Richard Výborný (Paiuscato Este), tradi?ní ú?astník turnaje Bohumil Vo?ický (SF SKK El Ni?o Praha) a junior s divokou kartou Tomá? Tregler (TTC El Ni?o Praha VI). Krátce po poledni se za?alo hrát a skupina A se rozjela jako po másle a hned odstranila obavy po?adatel?, aby se stihnul ?asový po?ad. Velice suverénn? si po?ínal Výborný. Ve ?ty?ech utkáních ztratil pouhý set a stal se prvním semifinalistou. U? p?edem bylo jasné, ?e o druhé postupové místo se rozhodne mezi Olejníkem a Vo?ickým. ?eské ?ty?ce a nová?kovi v dresu zlínského Avexu Olejníkovi loni uniklo semifinále. Letos naopak p?ipravil o nejlep?í ?ty?ku Vo?ického, jen? v Sadské dvakrát dr?el pohár za bronzovou p?í?ku. Do t?etice to ?Vó?ovi? nevy?lo, s Olejníkem prohrál hodn? hladce 0:3 a také se svým velkým kamarádem Výborným (1:3). Tomá? Tregler asi je?t? cítil v nohách náro?né zápasy na juniorském mistrovství sv?ta za ?velkou lou?í? v USA, odkud se vrátil p?ed týdnem. Navíc zkou?el nový potah v souvislosti se zavád?ním kontrol lepidel (pro juniory od 1. ledna 2008). Ka?dá taková mali?kost hraje svou roli. Av?ak ani poslední místo ve skupin? nemusí Tomá?e mrzet, proto?e divokou kartu pro start v Sadské dostal také jako pod?kování za výborné výkony ve své kategorii v pr?b?hu celého roku. Ani Ivan Karabec nezklamal a dokázal sehrát vyrovnané partie s hrá?i mnohem vý?e postavenými na ?eb?í?ku. B-skupina m?la vyrovnan?j?í uchaze?e o dv? semifinálová místa. To potvrdil Tregler?v kolega z juniorského týmu vrátiv?ího se z Ameriky Michal Obe?lo (TTC El Ni?o Praha VI), kdy? porazil Antonína Gavlase (TTV Gönnern) 3:0! Bohu?el, lo?ského finalistu Gavlase form?a v Sadské opustila. Prohrál v?echna svá utkání, i kdy? s Kláskem jen t?sn?. ?M?l jsem p?íli? velký tréninkový výpadek a to se projevilo. Chyb?la mn? jistota a pohyb,? ?íkal Tonda u? oble?en do civilu. ?V?du? z toho v?ak ned?lal a mo?ná ?e byl mén? smutný ne? jeho táta Anton, který ho op?t doprovodil na turnaj spole?n? s maminkou Gavlasovou a bratrem Petrem. Vlastn? jediným nová?kem na turnaji v této skupin? byl Tomá? Kone?ný. V hale se ov?em rychle 22letý ?len SF SKK El Ni?o Praha zabydlel a skupinu vyhrál. Jeho hlavním protivníkem se stal Marek Klásek (Yportaise US). Jejich vzájemný zápas byl nesmírn? vyrovnaný. V pátém setu m?l ?Kóny? dva me?bol?, ?Kla??o? je odvrátil a sám si jeden vybojoval, ale Kone?ný t?emi body vyhrál set i celé utkání. Oba nemohli tu?it, ?e se na turnaji je?t? jednou potkají. Krom? Kone?ného se do semifinále probojovala ?stará garda? Výborný (36 let), Olejník (35) a Klásek (32). Znají se tak, ?e spolu mohou hrát s nadsázkou skoro poslepu a jak u? to u tradi?ních rival? bývá, jednou vyhraje ten, podruhé ten. Rozhoduje momentální forma, pohoda, ?t?stí?ko. Klásek toho m?l nalo?eno na vahadle o malinko víc ne? Výborný a díky nástupu do pátého setu vyhrál první semifinále 3:2. P?ed jedenácti dny ve finále ?eského poháru v Broumov? porazil Olejník Kone?ného bez velkého odporu 3:0. Kdo z tohoto výsledku vycházel, m?l jasného favorita druhého semifinále. Jak o?idné jsou p?edpov?di se p?esv?d?ili diváci sami. Bylo to op?t hladké, ale v prosp?ch Kone?ného. Na adresu Martina musíme ?íci, ?e nebral start na Váno?ním turnaji zcela presti?n?, to v?ak neznamená, ?e by výhru soupe?i daroval. Prost? hrál spí?e pro radost a diváky. Ani finále se neodvíjelo podle papírových p?edpoklad? zápasu ve skupin?. Klásek se velmi soust?edil a kdy? se mu poda?ilo nep?íznivý stav 4:8 zvrátil ve vít?zství v prvním setu 11:9, narostla mu k?ídla a sebev?domí. Pokud Marka pustí soupe? do jeho tlaku, je pro n?j moc zle. To poznal i Tomá?, málo platné, a? v?d?l, ?ím musí eliminovat soupe?e, v praxi to nedokázal uskute?nit. Klásek vyhrál bez ztráty setu a stal se novým vít?zem turnaje - po Korbelovi a Výborném. Hlasy z haly R. Výborný: ?Cítil jsem se tady stejn? dob?e jako loni, mo?ná je?t? o n?co lépe a zdálo se mn?, ?e hraji dob?e, ale to je hodn? o ?t?stí a form? v pravý ?as. Marek hrál dneska ohromn? a vyhrál zaslou?en?.? T. Kone?ný: ?Ze svého výkonu jsem byl docela p?ekvapen, proto?e jsem to ?ekal hor?í po men?í tréninkové pauze. Hala mn? sedla výborn?, stoly i mí?ky perfektní a mohl jsem hrát svou hru. V prvním utkání s Kláskem jsem ho p?edcházel, dr?el jsem se u stolu a byl jsem v tlaku. I kdy? on tla?il, tak jsem ho vyblokoval a byl u mí?k? d?íve. Ve finále to bylo naopak, jak jsem ud?lal krok dozadu, u? m? Marek tla?il a musel jsem se bránit. A to ?lo ?patn?.? M. Klásek: ?Jsem moc spokojen. Ka?dý den se nevyhrává takový turnaj a je?t? k tomu váno?ní, kde je spousta ?pi?kových hrá??. V druhém utkání s Tomá?em jsem u? v?d?l, co od n?j mohu ?ekat. Del?í dobu jsem s ním nehrál, asi rok a p?l, a od té doby ud?lal výkonnostní pokrok. V prvním utkání hrál jist?, tvrd? a jinak umísťoval mí?ky. ?asto m? rozhodil tak, ?e jsem ?el do protipohybu nebo prázdného prostoru. Ve finále jsem byl v tempu a vynutil jsem si tlak. Vlastn? mn? pomohla porá?ka v základní skupin? a potom dlouhé semifinále s Rí?ou. Za deset dní m? ?eká liga ve Francii, a proto jsem bral Váno?ní turnaj jako vítaný trénink s t??kými zápasy... Musím pod?kovat organizátor?m turnaje, ?e si jim u? pot?etí poda?ilo uspo?ádat takto kvalitní podnik, který funguje a obnovuje tradici bývalých slavných televizních turnaj?.? ?eská televize odvysílala z turnaje 50minutový sest?ih na ?T4 Sport 28. prosince od 16.30 hodin. Tím jí pat?í velké pod?kování, ?e ji? t?etím rokem ve spojení s touto sportovní akcí propaguje stolní tenis. Organizáto?i rovn?? d?kují svým sponzor?m a partner?m, p?edev?ím generálnímu sponzorovi Kalt Pneu Services a také IPSAL CR, Czech Crystal Lion, Egermann, St?ední integrované ?kole v Sadské a celé ?ad? svých spolupracovník?. Výsledky Skupina A: Olejník (Avex Zlín) - Výborný (Paiuscato Este/It.) 0:3, Olejník - Vo?ický (SF SKK El Ni?o Praha) 3:0, Olejník - Tregler (TTC El Ni?o Praha VI) 3:2, Olejník - Karabec (zahr.) 3:1, Výborný - Vo?ický 3:1, Výborný - Tregler 3:0, Výborný - Karabec 3:0, Vo?ický - Tregler 3:0, Vo?ický - Karabec 3:0, Tregler - Karabec 1:3. Po?adí: 1. Výborný 8 (12:1), 2. Olejník 7 (9:6), 3. Vo?ický 6 (7:6), 4. Karabec 5 (4:10), 5. Tregler 4 b. (3:12). Skupina B: Klásek (Yportaise) - Kone?ný (SF SKK El Ni?o Praha) 2:3, Klásek - Gavlas (Gönnern/N?m.) 3:1, Klásek - Obe?lo (TTC El Ni?o Praha VI) 3:1, Kone?ný - Gavlas 3:1, Kone?ný - Obe?lo 3:1, Gavlas - Obe?lo 0:3. Po?adí: 1. Kone?ný 6 (9:4), 2. Klásek 5 (8:5), 3. Obe?lo 4 (5:6), 4. Gavlas 3 b. (3:9). Semifinále: Klásek - Výborný 3:2 (-8,8,11,-3,4), Kone?ný - Olejník 3:0 (8,5,6). Finále: Klásek - Kone?ný 3:0 (9,5,5).

31.12 2007

KEMP 2008

Prodej volných míst na KEMP 2008 V SADSKÉ zahájen.

29.11 2007

PRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN

Prodej vstupenek na VÁNO?NÍ TURNAJ S ?EKOU TELEVIZÍ 2007 v Sadské ZAHÁJEN. Do elektronického objednávkového systému se dostanete z hlavní stránky vlevo, volbou -Prodej vstupenek

15.11 2007

Váno?ní turnaj s ?T 26.12.2007

Váno?ní turnaj s ?T 26.12.2007 od 12.00 hod. v Sadské. Kdy? jsem p?ed tém?? t?emi roky o?ivili tradici slavných Televizních váno?ních turnaj?, setkala se akce s p?íznivým ohlasem. Ve sportovní hale v Sadské p?edvedli své um?ní ?pi?koví hrá?i v ?ele s Petrem Korbelem, jen? také zvít?zil ve finálovém utkání proti Josefu Plachému. Asistovaly kamery ?eské televize a po patnácti letech se op?t ukázalo, ?e k váno?ní atmosfé?e pat?í klapot celuloidového mí?ku. Loni se do Sadské op?t sjel výkv?t ?eského mu?ského ?pin?esu?. Zran?ného Korbela zastoupil Richard Výborný více ne? výborn? a stal se vít?zem Váno?ního turnaje s ?T, kdy? ve finále porazil Antonína Gavlase. Kdo bude leto?ním vít?zem, na to si budeme muset po?kat práv? a? do ?t?pána 26. prosince. Pozvaní hrá?i pro leto?ní ro?ník: Petr Korbel, Richard Výborný, Martin Olejník,Tomá? Pavelka, Bohumil Vo?ický, Marek Klásek, Josef Plachý, Ivan Karabec, Antonín Gavlas, Tomá? Kone?ný, Michal Obe?lo, Tomá? Tregler Leto?ní ro?ník bude op?t pod organiza?ní taktovkou m?sí?níku Stolní tenis a po?adatele tréninkových kemp? v Sadské. Váno?ní turnaj najde domov i napot?etí v hale odborného u?ili?t?. ?eská televize p?islíbila p?enos na ?T4 Sport a dohodli jsme se na záznamu, který nabízí více mo?ností prezentovat stolní tenis jako moderní sport, kterému nechybí nic z toho, co si ?ádá fanou?ek. Pro ú?astníky jsou p?ipraveny finan?ní odm?ny a v?cné ceny v celkové hodnot? 150 tisíc K?. Stále jednáme se sponzory, proto Prize money oznámíme pozd?ji, ur?it? v?ak nebudou ni??í ne? v minulých letech, kdy vít?z ?bral? 20.000,- K? + v?cné odm?ny v hodnot? 40.000,-. P?edprodej vstupenek za?ne 1.prosince na www.kempsadska.cz

12.9 2007

FOTOGALERIE 2007

Práv? jsem dokon?il fotogalerii 2007, pokud m? m??ete poslat dal?í fotky, rád je na web doplním. V?e naleznete pod odkazem Fotogalerie. Libor Pospí?il

12.9 2007

Pozdrav z Chorvatska

Dear Mr. Pospi?il, once again, thank you very much for your hospitality in Camp Sadska. Matea successfully played on KinderOlympiade in Dusseldorf and she won 3. place in singles, as you can see in photo HERE... We, also, succesfully come back to Zagreb. I hope we will come in Camp Sadska next year again (may be with some other players). Best regards Mladen Vunderl

01.6 2007

Vítáme Ale?e Svitáka v Sadské

Jeden z nejlep?ích trenér? u nás pan Ale? Sviták je leto?ní posilou p?i trénování na Kempu stolního tenisu v Sadské. Ú?astníci 5. a 6. termínu se mohou t??it na setkání s tímto stoln?tenisovým odborníkem. Ale? Sviták, nar. 26. b?ezna 1946 pochází z Frýdku-Místku, je to bývalý ligový hrá?, pozd?ji dlouholetý úsp??ný trenér ve Frýdku-Místku, st?ediscích vrcholového sportu a mláde?e na Ostravsku, úst?ední trenér mláde?e.Následn? trénoval v Belgii, po návratu reprezenta?ní trenér junior?, reprezenta?ní trenér ?en, vedoucí trenér SCM Ostrava. Poslední dv? sezony trenér nejúsp??n?j?ího oddílu na Slovensku ?KST Bratislava.

22.5 2007

Platbu za kemp 2007 je t?eba uskute?nit do 30.kv?tna 2007.

Bankovní instituce:  eBanka a.s. ?íslo ú?tu:  358655001 Kód banky:  2400 Variabilní symbol:  ?íslo kempu a datum narození ú?astníka (nap?:119590421, p?i kumulované úhrad? uve?te datum jednoho z ú?astník?). Po uhrazení pobytu bude u Va?eho jména v objednávkovém systému uvedeno: ZAPLACENO. Pokud po?adujete vystavení faktury, ode?lete prosím svou objednávku e-mailem nebo nás kontaktujte na mobil

16.2 2007

Zápasy z VT 2006

Ve Videogalerii jsou pro Vás p?ipraveny zápasy: Finále a semifinále z Váno?ního turnaje s ?T v Sadské 2006.

04.1 2007

Výsledky Váno?ního turnaje

Leto?ní Váno?ní turnaj s ?eskou televizí vyhrál v Sadské Richard Výborný. P?tat?icetiletá jedni?ka italského mistra Pieve Emanuele zvít?zila ve finále nad o 14 let mlad?ím ?eským reprezentantem Antonínem Gavlasem (TTV RE-BAU Gönnern) 4:1. O t?etí místo se pod?lili Marek Klásek (Yport/Fr.) a Bohumil Vo?ický (El Ni?o Praha). Hrálo se na ?t?pána 26. prosince ve sportovní hale v Sadské za ú?asti ?eské ?pi?ky (Korbel se omluvil pro zran?ní záp?stí a Pavelkovi nedoporu?il start jeho klubu Grenzau vzhledem k následnému náro?nému programu), v?dyť mezi osmi?kou pozvaných hrá?? bylo p?t borc? z první desítky ?eského ?eb?í?ku, dal?í dva senior?tí reprezentanti (Gavlas a Jan?a?ík) a mistr sv?ta t?lesn? posti?ených Ivan Karabec. Turnaj m?l velmi dobrou sportovní úrove?, zápasy ve skupinách byly v?t?inou vyrovnané a o semifinalistech se rozhodovalo a? v posledních kolech, a tak si na své p?i?li diváci, kterých se v hledi?ti se?lo je?t? více ne? p?i lo?ské obnovené premié?e Váno?ního turnaje za asistence televizních kamer. Více se do?tete nyní na www.ping-pong.cz v rubrice aktualní ?lánky a informace a pozd?ji v lednovém ?ísle m?sí?níku Stolní tenis. Zde uve?ej?ujeme výsledky: Modrá skupina: Olejník (Seckenheim) - Jan?a?ík (El Ni?o) 3:1, Vo?ický (El Ni?o) - Klásek (Yport) 2:3, Jan?a?ík - Klásek 0:3, Olejník - Vo?ický 2:3, Vo?ický - Jan?a?ík 3:0, Klásek - Olejník 3:2. Po?adí: 1. Klásek 6, 2. Vo?ický 5, 3. Olejník 4, 4. Jan?a?ík 3 b. ?ervená skupina: Výborný (Pieve Emanuele) - Karabec 1:3, Plachý (Caen TTT) - Gavlas (Gönnern) 2:3, Karabec - Gavlas 1:3, Výborný - Plachý 3:2, Plachý - Karabec 3:2, Gavlas - Výborný 1:3. Po?adí: 1. Výborný 5, 2. Gavlas 5, 3. Plachý 4, 4. Karabec 4 b. Semifinále: Klásek - Gavlas 1:4 (7,-7,-9,-9,-9), Vo?ický - Výborný 2:4 (10,-5,5,-5,-9,-3). Finále: Výborný - Gavlas 4:1 (6,-6,9,7,7)

01.12 2006

Váno?ní turnaj s ?T

26. prosince 2006, sportovní hala Sadská, za?átek od 12.00 hodin. 27.12. záznam ?T 2 od 19.00 hodin P?edprodej vstupenek od 1.12.2006 on-line na www.kempsadska.cz/reservations T?icetiletá tradice Váno?ních turnaj? o Pohár ?eskoslovenské televize je je?t? v pam?ti mnoha sportovních fanou?k?. Tradi?n? na ?t?pána 26. prosince usedal sportovní národ, ale i dal?í televizní diváci p?ed obrazovky, aby sledoval stolní tenis vysoké kvality, ale i ?áste?n? v exhibi?ním a váno?ním balení. Tato nedocenitelná propagace tohoto sportu v?ak skon?ila v roce 1991 a z?staly u? jen nostalgické vzpomínky na um?ní hrá?? jako Vladimír Miko, Jaroslav Stan?k, Milan Orlowski, Jind?ich Panský, Josef Dvo?á?ek, Petr Korbel, Jitka Karlíková, Marta Lu?ová, Ilona Vo?tová, Blanka ?ilhánová, Marie Hrachová a dal?í. Po n?kolika neúsp??ných pokusech se v lo?ském roce poda?ilo obnovit tuto tradici a 26. prosince 2005 se uskute?nil v Sadské u Nymburka Váno?ní turnaj s ?eskou televizí. Organizáto?i - m?sí?ník Stolní tenis a po?adatelé letních kemp? - dohodli p?ítomnost kamer ?eské televize jako hlavního p?edpokladu pro ?irokou propagaci. Váno?ní turnaj se uskute?nil ve sportovní hale odborného u?ili?t? v Sadské a dopadl nad o?ekávání p?edev?ím po propaga?ní stránce: ?eská televize z turnaje odvysílala o dva dny pozd?ji 50minutový záznam na ?T2, zájem sponzor? a velmi dobrá náv?t?va p?ímo v hale a celková atmosféra splnily hlavní ú?el. Po?adatelé pojali akci nejen jako navázání na tradici, ale jako exhibici a prezentaci stolního tenisu. Turnaj vyhrál nejlep?í ?eský hrá? Petr Korbel p?ed dal?ími reprezentanty Josefem Plachým, Tomá?em Pavelkou a Bohumilem Vo?ickým. Celkem startovalo osm stolních tenist?, hrálo se ve dvou skupinách, první dva ze skupin sehráli k?í?em semifinále a vít?zové finále. K dispozici byly stoly a mí?ky zna?ky Butterfly a hrálo se na speciálním povrchu Taraflex. Foto zde: www.kempsadska.cz/vt/vt2005/index.htm Leto?ní ro?ník se uskute?ní 26. prosince 2006 na stejném míst? (p?í?tí rok se ji? po?ítá s novou halou pro 1000 divák?, která se v Sadské dokon?uje). Ú?ast p?islíbili op?t nejlep?í ?e?tí stolní tenisté. Oproti minulému turnaji po?adatelé podstatn? vylep?í podmínky herní (nové osv?tlení haly), hledi?t? pro diváky a v neposlední ?ad? odm?ny. Bude se hrát o 50 tisíc korun a dal?í hodnotné v?cné ceny v obdobné vý?i! Sou?ástí akce bude ?iroká propagace stolního tenisu - prodej stoln?tenisových pot?eb n?kolika specializovaných firem, prodej plakát?, autogramiáda reprezentant?, tombola a pozvání n?kdej?ích úsp??ných reprezentant?. Po?adatelé ponechávají po dohod? s Petrem Korbelem otev?enou ú?ast ?eské jedni?ky. Korbel si, jak známo, vybojoval ú?ast mezi nejlep?ími 16 hrá?i seriálu Pro Tour v Grand Final, který se uskute?ní od 14. do 17. prosince v Hongkongu. Sám se rozhodne, zda po finále sehraje rovn?? Váno?ní turnaj s ?T nebo dá p?ednost odpo?inku po náro?né sezon?. Ú?ast potvrdili Martin Olejník (2. na ?eském ?eb?í?ku) Tomá? Pavelka (4.), Bohumil Vo?ický (5.), Josef Plachý (6.), Marek Klásek (7.), Antonín Gavlas (13.), Lubomír Jan?a?ík (22.) a Ivan Karabec. Tedy p?t seniorských reprezentant?, dále lo?ský finalista Plachý a ?erstvý mistr sv?ta TPS Karabec. P?edprodej vstupenek on-line za?ne na www.kempsadska.cz/reservations od 1. prosince 2006.

Copyright © TTCP s.r.o., 2006 - Všechna práva vyhrazena - Kontakt na admina