Domovská stránka Novinky Fotogalerie Videogalerie na Čt Videogalerie Mapa serveru Kontakt
Kemp Sadská
Jezero Sadská (Copyright@JP)

Česky   English   Deutsch

:: NOVINKY 

Hlavní stránka

Počítadlo přístupů:833443Počítadlo přístupů:833443Počítadlo přístupů:833443Počítadlo přístupů:833443Počítadlo přístupů:833443Počítadlo přístupů:833443Počítadlo přístupů:833443
Aktuální novinky

12.2 2015

V roce 2015 NEBUDE 17. ro?ník...

V roce 2015 nebude 17. ro?ník po?ádán. Nepoda?ilo se v Sadské zajistit ubytování.

17.8 2014

Video z leto?noho kempu.

Na hlavní stránku naho?e jsem umístil video z leto?ního ro?nílu. D?kuji v?em ú?astník?m za skv?lé výkony. Libor Pospí?il

12.5 2014

ZVÝ?ENÍ PO?TU HRÁ??

D?kujeme v?em na?im p?íznivc?m, kte?í v leto?ním roce projevují mimo?ádný zájem o trénink na kempu v Sadské. Po dohod? s Pavlem...

05.3 2014

ZVÝ?ENÍ PO?TU HRÁ?? A...

Díky vst?ícnosti na hotelu MODRÁ HV?ZDA jsme mohli navý?it po?et ubytovaných a po?et hrá??. D?kujeme. Jedná se o dva dvoul?...

27.8 2013

Fotogalerie 2012 a2013

Fotogalerie 2012 a 2013 je dopln?na. Pokud n?kte?í ú?astnici po?lou své fotky nebo odkaz na umíst?ní fotek nebo videii, rád v...

27.8 2013

KEMP 2013

D?kujeme v?em ú?astník?m a trenér?m za skv?lý p?ístup k tréninku a t??íme se na Va?i ú?ast na 16. ro?níku v p?í?tím roce 2014.

21.1 2013

PRODEJ ZAHÁJEN

Prodej pobyt? na kempech stolního tenisu v Sadské 2013 zahájen. Dotazy posílejte prosím na e-mail: kempsadska@seznam.cz Libor...

23.12 2012

15. RO?NÍK V SADSKÉ P?IPRAVEN

P?EJI P?ÍZNIVC?M STOLNÍHO TENISU HEZKÉ VÁNOCE, ?ŤASTNÝ A SPOKOJENÝ P?Í?TÍ ROK A LÉTA DAL?Í. Pro léto 2013 jsme pro Vás p...

19.1 2012

PRODEJ ZAHÁJEN

Skv?lá informace pro v?echny p?íznivce stolního tenisu: PRODEJ POBYT? NA LETO?NÍ LÉTO ZAHÁJEN.

17.12 2011

SADSKÁ 2012 p?ipravena

P?EJI P?ÍZNIVC?M STOLNÍHO TENISU HEZKÉ VÁNOCE, ?ŤASTNÝ A SPOKOJENÝ P?Í?TÍ ROK A LÉTA DAL?Í. Libor Pospí?il

10.5 2011

Zaplacení pobytu

Pobyt na kempu v Sadské, uhra?te prosím do 31.5.2011 na ná? ú?et: Bankovní instituce: Raiffeisenbank a.s. ?íslo ú?tu: ...

12.11 2010

Napsali o nás ...

O leto?ním kempu vy?el ?lánek v ?ESKOBUD?JIVICKÉM DENÍKU, celý ?lánek

14.5 2010

ZAPLACENÍ POBYTU

Pobyt zaplaťte prosím do konce kv?tna. Podrobnosti pro zaplacení naleznete v odkazu: Platba a podmínky. Pospední volná místa...

11.1 2010

Prodej 2010 ZAHÁJEN

Prodej pobyt? na kempech stolního tenisu v Sadské 2010 zahájen. Dotazy posílejte prosím na e-mail: kempsadska@seznam.cz ...

10.11 2009

FOTOGALERIE 2009

Fotogalerie 2009 je zp?ístupn?na, ZDE
pokud m? po?le n?kdo...

09.11 2009

INFO VIDEO ZE SADSKÉ

ZDE
D?kuji Vlá?ovi Slobodzianovi za p?kné video o kempu v Sadské...

25.8 2009

Nová skupina na facebooku

ZDE
Na facebooku jsme zalo?ili novou skupinu o kempu...

21.6 2009

Základní info pro ú?astníky...

Kemp za?íná v?dy v sobotu, po ubytování nasleduje ve?e?e a informa?ní sch?zka. Kemp kon?í v pátek ob?dem. Ubytování na...

26.5 2009

Richard Výborný hraje finále.

Richard Výborný se probojoval se svým dru?stvem Tennistavolo 91 Este do finálé italské ligy. Podrobnosti o turnaji naleznete...

04.5 2009

Hotel Garni pro 1. a 2. Kemp.

Kv?tnová aktuální nabídka-ubytování v 1. a 2. termínu jsme roz?í?ili o kapacitu hotelu GARNI. Vysoká kvalita ubytování za...

18.3 2009

OBSAZENOST kemp? k 18.3.2009

Obsazenost a podrobnosti o jednotlivých termínech naleznete ZDE. Neváhejte, kdo...

13.1 2009

Richard Výborný vyhrál Wilson...

Richard Výborný zvít?zil na nejatraktivn?j?í stoln? tenisové akci konce roku 2008 - Wilson Váno?ním turnaji s ?T. Podrobnosti o...

21.11 2008

Wilson váno?ní turnaj s ?T 26...

Ji? jen m?síc nás d?lí od chvíle, která zakon?í stoln?tenisový rok 2008 v ?eské republice. Kdo jiný by to mohl lépe ud?lat ne?...

07.10 2008

FOTO z roku 2008

Do Fotogalerie jsem doplnil fotografie z leto?ního roku. Pokud má je?t? n?kdo zajímavé fotky a je ochoten je poskytnout, rád...

07.10 2008

KEMP 2009

Pro léto roku 2009 p?ipravujeme v Sadské 6 termín? od 4.7.-14.8.2009, první dva budou pod vedením Ivana Karabce, t?etí a ?tvrtý...

21.5 2008

VT 2008 v archivu ?T

Váno?ní turnaj v Sadské 2008 si m??ete prohlédnout v archivu ?T , kdo nem?l mo?nost se v prosinci z??astnit, nebo nestihl p?ímý...

22.4 2008

Richard Výborný bude trénovat...

Mohu v?em s radostí oznámit, ?e jeden z nejlep?ích hrá?? posledních let, Richard Výborný bude na 2. Kempu trénovat v Sadské....

07.1 2008

VT 2007 - Marek Klásek novým...

Marek Klásek novým vít?zem Po dvou úsp??ných Váno?ních turnajích s ?eskou televizí po?adatelé zamý?leli uspo?ádat na záv?r...

31.12 2007

KEMP 2008

Prodej volných míst na KEMP 2008 V SADSKÉ zahájen.

29.11 2007

PRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN

Prodej vstupenek na VÁNO?NÍ TURNAJ S ?EKOU TELEVIZÍ 2007 v Sadské ZAHÁJEN. Do elektronického objednávkového systému se...

15.11 2007

Váno?ní turnaj s ?T 26.12.2007

Váno?ní turnaj s ?T 26.12.2007 od 12.00 hod. v Sadské. Kdy? jsem p?ed tém?? t?emi roky o?ivili tradici slavných Televizních...

12.9 2007

FOTOGALERIE 2007

Práv? jsem dokon?il fotogalerii 2007, pokud m? m??ete poslat dal?í fotky, rád je na web doplním. V?e naleznete pod odkazem...

12.9 2007

Pozdrav z Chorvatska

Dear Mr. Pospi?il, once again, thank you very much for your hospitality in Camp Sadska. Matea successfully played on...

01.6 2007

Vítáme Ale?e Svitáka v Sadské

Jeden z nejlep?ích trenér? u nás pan Ale? Sviták je leto?ní posilou p?i trénování na Kempu stolního tenisu v Sadské. Ú?astníci...

22.5 2007

Platbu za kemp 2007 je t?eba...

Bankovní instituce:  eBanka a.s. ?íslo ú?tu:  358655001 Kód banky:  2400 Variabilní symbol:  ?íslo kempu a datum narození ú...

16.2 2007

Zápasy z VT 2006

Ve Videogalerii jsou pro Vás p?ipraveny zápasy: Finále a semifinále z Váno?ního turnaje s ?T v Sadské 2006.

04.1 2007

Výsledky Váno?ního turnaje

Leto?ní Váno?ní turnaj s ?eskou televizí vyhrál v Sadské Richard Výborný. P?tat?icetiletá jedni?ka italského mistra Pieve...

01.12 2006

Váno?ní turnaj s ?T

26. prosince 2006, sportovní hala Sadská, za?átek od 12.00 hodin. 27.12. záznam ?T 2 od 19.00 hodin P?edprodej vstupenek od...

Copyright © TTCP s.r.o., 2006 - Všechna práva vyhrazena - Kontakt na admina